Actes 8:29
ויאמר הרוח אל פילפוס גשה והלוה על המרכבה הזאת׃
Actes 11:12
ויאמר אלי הרוח ללכת אתם ולבלתי התמהמה וילכו אתי גם ששת האחים האלה ונבוא אל בית האיש׃
Actes 13:2
ויהי בשרתם את יהוה ובצומם ויאמר רוח הקדש הבדילו לי את בר נבא ואת שאול למלאכה אשר קראתים לה׃
Actes 16:6
ויעברו בפרוגיא ובארץ גלטיא כי מנעם רוח הקדש מהשמיע את הדבר באסיא׃
Actes 16:7
וכבאם אל מוסיא הואילו ללכת אל ביתוניא ולא הניח להם הרוח׃
Actes 21:4
ונמצא את התלמידים ונשב שם שבעת ימים והם אמרו אל פולוס על פי הרוח לבלתי עלות ירושלים׃
Jean 16:13
ורוח האמת בבאו הוא ידריך אתכם אל כל האמת כי לא ידבר מעצמו כי אם אשר ישמע ידבר והאתיות יגיד לכם׃
1 Corinthiens 12:11
וכל אלה פעל הרוח האחד ההוא המחלק לאיש איש כרצונו׃
1 Timothée 4:1
אבל הרוח אמר בפרוש כי באחרית הימים יהיו אנשים אשר יסורו מן האמונה בפנותם אל הרוחות המטעות ואל תורת השדים׃