Actes 13:19
וישמד שבעה גוים בארץ כנען ויחלק את ארצם להם לנחלה׃
Lévitique 16:8
ונתן אהרן על שני השעירם גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל׃
Josué 18:10
וישלך להם יהושע גורל בשלה לפני יהוה ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלקתם׃
1 Samuel 14:41
ויאמר שאול אל יהוה אלהי ישראל הבה תמים וילכד יונתן ושאול והעם יצאו׃
1 Samuel 14:42
ויאמר שאול הפילו ביני ובין יונתן בני וילכד יונתן׃
1 Chroniques 24:5
ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר׃
Proverbes 16:22
מקור חיים שכל בעליו ומוסר אולים אולת׃
Jonas 1:7
ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו ויפלו גורלות ויפל הגורל על יונה׃