Actes 2:1
וביום מלאת שבעת השבעות ויתאספו כלם לב אחד׃
Actes 2:42
ויהיו שקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפלה׃
Actes 2:46
ויום יום היו שקדים במקדש לב אחד ויבצעו את הלחם בבית בבית׃
Actes 4:24-31
24
ויהי כאשר שמעו את זאת וישאו את קולם בלב אחד לאלהים ויאמרו אדני אתה האל העשה את השמים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם׃
25
אשר אמרת בפי עבדך דוד למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃
26
יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃
27
כי אמנם נוסדו הורדוס ופנטיוס פילטוס עם הגוים ולאמי ישראל על ישוע עבדך הקדוש אשר משחת׃
28
לעשות את אשר ידך ועצתך מקדם גזרה להיות׃
29
ועתה אדני ראה את גערתם ותן לעבדיך לדבר את דברך בכל בטחון לבם׃
30
בנטתך את ידך למרפא ולתת אתות ומופתים בשם ישוע עבדך הקדוש׃
31
ויהי כאשר התפללו וינע המקום אשר היו נקהלים שם וימלאו כלם רוח הקדש וידברו את דבר האלהים בבטחון לבב׃
Actes 6:4
ואנחנו נשקד על התפלה ועל שמוש הדבר׃
Matthieu 18:19
ועוד אמר אני לכם שנים מכם כי יועצו יחדו בארץ על כל דבר אשר ישאלו היה יהיה להם מאת אבי שבשמים׃
Matthieu 18:20
כי בכל מקום אשר שנים או שלשה נאספו בשמי שם אני בתוכם׃
Matthieu 21:22
וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃
Luc 11:13
הן אתם הרעים ידעים לתת מתנות טבות לבניכם אף כי האב מן השמים יתן את רוח הקדש לשאלים מאתו׃
Luc 18:1
וגם משל דבר אליהם להתפלל תמיד ולא להתרפות׃
Luc 24:53
ויהיו תמיד במקדש מהללים ומברכים את האלהים אמן׃
Ephésiens 6:18
והתפללו תמיד בכל עת בתפלה ותחנונים ברוח ושקדו והתאמצו על זאת להעתיר תמיד בעד כל הקדשים׃
Matthieu 27:55
ותהיינה שם נשים רבות הראות מרחוק אשר הלכו אחרי ישוע מן הגליל לשרתו׃
Marc 15:40
וגם נשים היו שם ראות מרחוק ובתוכן גם מרים המגדלית ומרים אמו של יעקב הצעיר ושל יוסי ושלמית׃
Marc 16:1
ויהי כאשר עבר יום השבת ותקנינה מרים המגגדלית ומרים אם יעקב ושלמית סמים לבוא ולסוך אתו בהם׃
Luc 8:2
ונשים אשר נרפאו מרוחות רעות ומחליים מרים הנקראה מגדלית אשר גרשו ממנה שבעה שדים׃
Luc 8:3
ויוחנה אשת כוזא סוכן הורדוס ושושנה ואחרות רבות אשר שרתהו מנכסיהן׃
Luc 23:49
וכל מידעיו עמדו מרחוק וגם הנשים אשר הלכו אתו מן הגליל ועיניהן ראות את אלה׃
Luc 23:55
ותלכנה אחריו מן הנשים אשר באו אתו מן הגליל ותחזינה את הקבר ואת אשר הושם בו גויתו׃
Luc 24:10
ומרים המגדלית ויוחנה ומרים אם יעקב והאחרות אשר עמהן הנה היו המדברות אל השליחים את הדברים האלה׃
Jean 19:25
ועל יד צלב ישוע עמדו אמו ואחות אמו מרים אשת קלופס ומרים המגדלית׃
Jean 19:25
ועל יד צלב ישוע עמדו אמו ואחות אמו מרים אשת קלופס ומרים המגדלית׃
Jean 19:26
וירא ישוע את אמו ואת תלמידו אשר אהב עמדים אצלו ויאמר אל אמו אשה הנה זה בנך׃
Matthieu 13:55
הלא זה הוא בן החרש הלא אמו שמה מרים ואחיו יעקב ויוסי ושמעון ויהודה׃
Matthieu 13:56
ואחיותיו הלא כלן אתנו הן ומאין איפוא לו כל אלה׃
Marc 3:31-35
31
ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ לבית וישלחו אליו לקרא לו׃
32
והמון העם ישבו סביביו ויאמרו אליו הנה אמך ואחיך בחוץ מבקשים אותך׃
33
ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי׃
34
ויבט סביב אל הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי׃
35
כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי׃