Zacharie 14:4
ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים אשר על פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה׃
Matthieu 21:1
ויהי כאשר קרבו לירושלים ובאו אל בית פגי בהר הזיתים וישלח ישוע שנים מן התלמידים׃
Matthieu 24:3
וישב על הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר נא לנו מתי תהיה זאת ומה הוא אות בואך ואות קץ העולם׃
Matthieu 26:30
ויהי אחרי גמרם את ההלל ויצאו אל הר הזיתים׃
Luc 21:37
ויהי מלמד יומם במקדש ובלילה יצא בהר הנקרא הר הזיתים ללון׃
Luc 24:52
והם השתחוו לו וישובו לירושלים בשמחה גדולה׃
Luc 24:50
ויוליכם מחוץ לעיר עד בית היני וישא את ידיו ויברכם׃
Jean 11:18
ובית היני היה קרוב לירושלים כדרך חמש עשרה ריס׃