2 Rois 5:10-14
10
וישלח אליו אלישע מלאך לאמר הלוך ורחצת שבע פעמים בירדן וישב בשרך לך וטהר׃
11
ויקצף נעמן וילך ויאמר הנה אמרתי אלי יצא יצוא ועמד וקרא בשם יהוה אלהיו והניף ידו אל המקום ואסף המצרע׃
12
הלא טוב אבנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל הלא ארחץ בהם וטהרתי ויפן וילך בחמה׃
13
ויגשו עבדיו וידברו אליו ויאמרו אבי דבר גדול הנביא דבר אליך הלוא תעשה ואף כי אמר אליך רחץ וטהר׃
14
וירד ויטבל בירדן שבע פעמים כדבר איש האלהים וישב בשרו כבשר נער קטן ויטהר׃
Jean 9:11
ויען ויאמר איש אשר נקרא שמו ישוע עשה טיט וימרח על עיני ויאמר אלי לך ורחץ בברכת השלח ואלך וארחץ ותארנה עיני׃
Néhémie 3:15
ואת שער העין החזיק שלון בן כל חזה שר פלך המצפה הוא יבננו ויטללנו ויעמידו דלתתיו מנעליו ובריחיו ואת חומת ברכת השלח לגן המלך ועד המעלות היורדות מעיר דויד׃
Esaïe 8:6
יען כי מאס העם הזה את מי השלח ההלכים לאט ומשוש את רצין ובן רמליהו׃
Jean 10:36
ואיך תאמרו על אשר קדשו האב ושלחו לעולם מגדף אתה יען אמרתי בן אלהים אני׃
Romains 8:3
כי מה שלא יכלה התורה לעשות הנחלשה על יד הבשר עשה האלהים בשלחו את בנו בתואר בשר החטא ובעד החטא וירשיע את החטא בבשר׃
Galates 4:4
ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃
Jean 9:39
ויאמר ישוע אני לדין באתי לעולם הזה למען יראו העורים והראים יכו בעורון׃
Jean 11:37
ומקצתם אמרו הפקח עיני העור הלא יכל לעשות שגם זה לא ימות׃
Exode 4:11
ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה׃
Psaumes 146:8
יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃
Esaïe 29:18
ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר ומאפל ומחשך עיני עורים תראינה׃
Esaïe 29:19
ויספו ענוים ביהוה שמחה ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו׃
Esaïe 32:3
ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה׃
Esaïe 35:5
אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה׃
Esaïe 42:7
לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך׃
Esaïe 42:16-18
16
והולכתי עורים בדרך לא ידעו בנתיבות לא ידעו אדריכם אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור אלה הדברים עשיתם ולא עזבתים׃
17
נסגו אחור יבשו בשת הבטחים בפסל האמרים למסכה אתם אלהינו׃
18
החרשים שמעו והעורים הביטו לראות׃
Esaïe 43:8
הוציא עם עור ועינים יש וחרשים ואזנים למו׃
Luc 2:32
אור לגלות עיני הגוים ותפארת ישראל עמך׃
Actes 26:18
לפקח את עיניהם למען ישובו מחשך לאור ומיד השטן אל האלהים וימצאו באמונתם בי את סליחת החטאים ואת הנחלה בתוך המקדשים׃