Jean 1:4-9
4
בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃
5
והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃
6
ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃
7
הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃
8
הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור׃
9
האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃
Jean 3:19-21
19
וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃
20
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃
21
אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃
Jean 8:12
ויסף ישוע וידבר אליהם לאמר אני אור העולם כל ההלך אחרי לא יתהלך בחשכה כי אור החיים יהיה לו׃
Jean 12:35
ויאמר אליהם ישוע אך למצער יהיה האור עמכם התהלכו בעוד לכם האור פן ישופכם חשך וההלך בחשך לא ידע אנה הוא הלך׃
Jean 12:36
בעוד לכם האור האמינו באור למען תהיו בני האור את הדברים האלה דבר ישוע וילך לו ויסתר מפניהם׃
Jean 12:46
אני באתי לאור אל העולם למען כל אשר יאמין בי לא ישב בחשך׃
Esaïe 42:6
אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים׃
Esaïe 42:7
לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך׃
Esaïe 49:6
ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את שבטי יעקב ונצירי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ׃
Esaïe 60:1-3
1
קומי אורי כי בא אורך וכבוד יהוה עליך זרח׃
2
כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח יהוה וכבודו עליך יראה׃
3
והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך׃
Malachie 4:2
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃
Matthieu 4:16
העם ההלכים בחשך ראו אור גדול וישבי בארץ צלמות אור נגה עליהם׃
Luc 2:32
אור לגלות עיני הגוים ותפארת ישראל עמך׃
Actes 13:47
כי כן צוה עלינו האדון נתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ׃
Actes 26:18
לפקח את עיניהם למען ישובו מחשך לאור ומיד השטן אל האלהים וימצאו באמונתם בי את סליחת החטאים ואת הנחלה בתוך המקדשים׃
Actes 26:23
כי המשיח מענה הוא וכי ראשון הוא לקמים מן המתים להפיץ אור בעם ובגוים׃
Ephésiens 5:14
על כן הוא אומר עורה הישן וקומה מן המתים ויאר לך המשיח׃
Apocalypse 21:23
והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה׃