Jean 4:34
ויאמר אליהם ישוע מאכלי הוא לעשות רצון שלחי ולהשלים מעשהו׃
Jean 5:19
ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמן אני אמר לכם לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו בלתי את אשר יראה את אביו עשה כי את אשר עשה הוא גם הבן יעשה כמהו׃
Jean 5:36
ואני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם המעשים האלה אשר אני עשה מעידים עלי כי האב שלחני׃
Jean 10:32
ויען אתם ישוע מעשים טובים רבים הראיתי אתכם מאת אבי על אי זה מן המעשים ההם תסקלני׃
Jean 10:37
אם לא אעשה את מעשי אבי אל תאמינו לי׃
Jean 17:4
אני פארתיך בארץ כליתי פעלך אשר צויתני לעשות׃
Luc 13:32-34
32
ויאמר אליהם לכו ואמרו אל השועל הזה הנני מגרש שדים ופעל רפואות היום ומחר ובשלישי אבא עד קצי׃
33
אבל הלוך אלך היום ומחר וממחרתו כי לא יתכן אשר יאבד נביא מחוץ לירושלים׃
34
ירושלים ירושלים ההרגת את הנביאים והסקלת את הנשלחים אליה כמה פעמים חפצתי לקבץ את בניך כאשר תקבץ התרנגלת את אפרוחיה תחת כנפיה ואתם לא אביתם׃
Actes 4:20
כי לא נוכל אנחנו לחדל מדבר את אשר ראינו ושמענו׃
Jean 11:9
ויען ישוע הלא שתים עשרה שעות ליום איש כי ילך ביום לא יכשל כי יראה אור העולם הזה׃
Jean 11:10
אבל ההלך בלילה יכשל כי האור אין בו׃
Jean 12:35
ויאמר אליהם ישוע אך למצער יהיה האור עמכם התהלכו בעוד לכם האור פן ישופכם חשך וההלך בחשך לא ידע אנה הוא הלך׃
Ecclesiaste 9:10
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃
Esaïe 38:18
כי לא שאול תודך מות יהללך לא ישברו יורדי בור אל אמתך׃
Esaïe 38:19
חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל אמתך׃
Ephésiens 5:16
מוקירים העת כי הימים רעים המה׃
Colossiens 4:5
התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃