Jean 5:14
ויהי אחרי כן וימצאהו ישוע בבית המקדש ויאמר אליו הנה נרפא לך אל תוסיף לחטא פן תאנה אליך רעה גדולה מזאת׃
Psaumes 27:10
כי אבי ואמי עזבוני ויהוה יאספני׃
Romains 10:20
וישעיהו מלאו לבו לאמר נמצאתי ללא בקשני נדרשתי ללוא שאלו׃
Jean 1:49
ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל׃
Jean 1:50
ויען ישוע ויאמר אליו על אמרי לך כי תחת התאנה ראיתיך האמנת הנה גדלות מאלה תראה׃
Jean 3:15-18
15
למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
16
כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
17
כי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם׃
18
המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד׃
Jean 3:36-18
Jean 6:69
ואנחנו האמנו ונדע כי אתה המשיח בן אל חי׃
Jean 11:27
ותאמר אליו כן אדני האמנתי כי אתה המשיח בן האלהים הבא לעולם׃
Jean 20:28
ויען תומא ויאמר אליו אדני ואלהי׃
Jean 20:31
אך אלה נכתבו למען תאמינו כי ישוע הוא המשיח בן אלהים ולמען יהיו לכם המאמינים חיי עולם בשמו׃
Actes 8:37
ויאמר פילפוס אם מאמין אתה בכל לבבך מתר לך ויען ויאמר אני מאמין כי ישוע המשיח בן האלהים הוא׃
Actes 9:20
וימהר ויקרא בבתי הכנסיות את המשיח לאמר כי הוא הוא בן האלהים׃
1 Jean 4:15
כל המודה כי ישוע הוא בן האלהים האלהים שכן בו והוא באלהים׃
1 Jean 5:5
מי הוא זה המנצח את העולם אם לא המאמין בישוע שהוא בן האלהים׃
1 Jean 5:10
המאמין בבן האלהים יש לו העדות בנפשו ואשר לא יאמין לאלהים לכזב שמהו יען לא האמין בעדות אשר העיד האלהים על בנו׃
1 Jean 5:13
זאת כתבתי אליכם המאמינים בשם בן האלהים למען תדעון שיש לכם חיי עולם ולמען תאמינו בשם בן האלהים׃
1 Jean 5:20
וידענו כי בא בן אלהים ויתן לנו בינה לדעת את האמתי ובאמתי אנחנו בבנו ישוע המשיח זה הוא האל האמתי וחיי העולם׃
Jean 1:18
את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃
Jean 1:34
ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן האלהים׃
Jean 10:36
ואיך תאמרו על אשר קדשו האב ושלחו לעולם מגדף אתה יען אמרתי בן אלהים אני׃
Psaumes 2:7
אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃
Psaumes 2:12
נשקו בר פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו׃
Matthieu 14:33
ואנשי האניה נגשו וישתחוו לו לאמר באמת בן אלהים אתה׃
Matthieu 16:16
ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשיח בן אלהים חיים׃
Marc 1:1
ראשית בשורת ישוע המשיח בן האלהים׃
Romains 1:4
אשר הוכן לבן האלהים בגבורה לפי רוח הקדשה בתחיתו מבין המתים הוא ישוע המשיח אדנינו׃
Hébreux 1:2-9
2
אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות׃
3
והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃
4
ויגדל מאד מן המלאכים כאשר השם אשר נחלו יקר הוא משלהם׃
5
כי אל מי מן המלאכים אמר מעולם בני אתה אני היום ילדתיך ועוד אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן׃
6
ובהביאו את הבכור שנית לעולם אמר והשתחוו לו כל מלאכים אלהים׃
7
הן על המלאכים הוא אמר עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט׃
8
אך על הבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
9
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
1 Jean 5:13
זאת כתבתי אליכם המאמינים בשם בן האלהים למען תדעון שיש לכם חיי עולם ולמען תאמינו בשם בן האלהים׃