Job 20:4
הזאת ידעת מני עד מני שים אדם עלי ארץ׃
Esaïe 64:4
ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו׃
Luc 1:70
כאשר דבר בפי נביאיו הקדושים אשר מעולם׃
Apocalypse 16:18
ויהיו קלות ורעמים וברקים ויהי רעש גדול אשר לא היה כמהו למן היות אדם על הארץ רעש כזה גדול עד מאד׃