Job 1:8-12
8
ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע׃
9
ויען השטן את יהוה ויאמר החנם ירא איוב אלהים׃
10
הלא את שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ׃
11
ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך׃
12
ויאמר יהוה אל השטן הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה׃
Job 2:3-6
3
ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם׃
4
ויען השטן את יהוה ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו׃
5
אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך׃
6
ויאמר יהוה אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמר׃
Job 21:27
הן ידעתי מחשבותיכם ומזמות עלי תחמסו׃
Job 22:5-30
5
הלא רעתך רבה ואין קץ לעונתיך׃
6
כי תחבל אחיך חנם ובגדי ערומים תפשיט׃
7
לא מים עיף תשקה ומרעב תמנע לחם׃
8
ואיש זרוע לו הארץ ונשוא פנים ישב בה׃
9
אלמנות שלחת ריקם וזרעות יתמים ידכא׃
10
על כן סביבותיך פחים ויבהלך פחד פתאם׃
11
או חשך לא תראה ושפעת מים תכסך׃
12
הלא אלוה גבה שמים וראה ראש כוכבים כי רמו׃
13
ואמרת מה ידע אל הבעד ערפל ישפוט׃
14
עבים סתר לו ולא יראה וחוג שמים יתהלך׃
15
הארח עולם תשמר אשר דרכו מתי און׃
16
אשר קמטו ולא עת נהר יוצק יסודם׃
17
האמרים לאל סור ממנו ומה יפעל שדי למו׃
18
והוא מלא בתיהם טוב ועצת רשעים רחקה מני׃
19
יראו צדיקים וישמחו ונקי ילעג למו׃
20
אם לא נכחד קימנו ויתרם אכלה אש׃
21
הסכן נא עמו ושלם בהם תבואתך טובה׃
22
קח נא מפיו תורה ושים אמריו בלבבך׃
23
אם תשוב עד שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך׃
24
ושית על עפר בצר ובצור נחלים אופיר׃
25
והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך׃
26
כי אז על שדי תתענג ותשא אל אלוה פניך׃
27
תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם׃
28
ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור׃
29
כי השפילו ותאמר גוה ושח עינים יושע׃
30
ימלט אי נקי ונמלט בבר כפיך׃
Job 32:3
ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב׃
Job 42:7
ויהי אחר דבר יהוה את הדברים האלה אל איוב ויאמר יהוה אל אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃
Ecclesiaste 9:1
כי את כל זה נתתי אל לבי ולבור את כל זה אשר הצדיקים והחכמים ועבדיהם ביד האלהים גם אהבה גם שנאה אין יודע האדם הכל לפניהם׃
Ecclesiaste 9:2
הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא ולזבח ולאשר איננו זבח כטוב כחטא הנשבע כאשר שבועה ירא׃
Luc 13:2-5
2
ויען ישוע ויאמר אליהם החשבים אתם כי הגלילים האלה היו חטאים מכל אנשי הגליל על אשר באה כזאת עליהם׃
3
לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם׃
4
או שמנה העשר ההם אשר נפל עליהם המגדל בשלח וימיתם החשבים אתם כי היו אשמים מכל האנשים הישבים בירושלים׃
5
לא כי אמר אני לכם אם לא תשובו תאבדו כלכם גם אתם׃
Actes 28:4
ויראו הנכרים את החיה תלויה על ידו ויאמרו איש אל רעהו אכן רצח האיש הזה אשר הנקמה לא הניחה לו לחיות אף כי נמלט מן הים׃
Jean 11:4
וישמע ישוע ויאמר זאת המחלה איננה למות כי אם לכבוד האלהים למען יכבד בה בן האלהים׃
Jean 11:40
ויאמר אליה ישוע הלא אמרתי לך כי אם תאמיני תחזי את כבוד האלהים׃
Jean 14:11-13
11
האמינו לי כי אנכי באבי ואבי בי הוא ואם לא אך בגלל המעשים האמינו לי׃
12
אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי יעשה גם הוא את המעשים אשר אנכי עשה וגדלות מאלה יעשה כי אני הולך אל אבי׃
13
וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃
Matthieu 11:5
עורים ראים ופסחים מתהלכים מצרעים מטהרים וחרשים שומעין ומתים קמים ועניים מתבשרי ישועה הם׃
Actes 4:21
ויוסיפו לגער בם ויפטרו אתם באשר לא מצאו דבר לענוש אתם מפני העם כי כלם מהללים את האלהים על הנעשה׃