Jean 1:17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
Nombres 12:2-7
2
ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלא גם בנו דבר וישמע יהוה׃
3
והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה׃
4
ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם׃
5
וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם׃
6
ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו׃
7
לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא׃
Nombres 16:28
ויאמר משה בזאת תדעון כי יהוה שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי׃
Deutéronome 34:10
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים׃
Psaumes 103:7
יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו׃
Psaumes 105:26
שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו׃
Psaumes 106:16
ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה׃
Malachie 4:4
זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים׃
Actes 7:35
הוא משה אשר כחשו בו לאמר מי שמך לשר ושפט אתו שלח האלהים לשר וגאל ביד המלאך הנראה אליו בסנה׃
Actes 26:22
והאלהים היה בעזרי ועד היום הזה עמד אני ומעיד לפני קטן וגדול ואינני מדבר דבר זולתי אשר דברו הנביאים ומשה כי עתידות הנה להיות׃
Hébreux 3:2-5
2
אשר הוא נאמן לעשהו כמו גם משה בכל ביתו׃
3
כי כבוד גדול ממשה נחל זה כאשר בנה הבית חשוב יותר מן הבית׃
4
כי כל בית יש לו בנה אבל בונה כל הוא האלהים׃
5
והן משה נאמן בכל ביתו כעבד לעדות העמדות להאמר׃
Jean 9:16
ויאמרו מקצת הפרושים זה האיש לא מאלהים הוא כי לא ישמר את השבת ואחרים אמרו איכה יוכל איש חטא לעשות אתות כאלה ויהי ריב ביניהם׃
Jean 9:24
ויקראו שנית לאיש אשר היה עור ויאמרו אליו תן כבוד לאלהים אנחנו ידענו כי האיש הזה חטא הוא׃
1 Rois 22:27
ואמרת כה אמר המלך שימו את זה בית הכלא והאכילהו לחם לחץ ומים לחץ עד באי בשלום׃
2 Rois 9:11
ויהוא יצא אל עבדי אדניו ויאמר לו השלום מדוע בא המשגע הזה אליך ויאמר אליהם אתם ידעתם את האיש ואת שיחו׃
Matthieu 12:24
והפרושים כשמעם זאת אמרו זה איננו מגרש את השדים כי אם על ידי בעל זבוב שר השדים׃
Matthieu 26:61
ויאמרו זה אמר יש ביכלתי להרס את היכל האלהים ולשוב לבנותו בשלשת ימים׃
Luc 23:2
ויחלו לדבר עליו שטנה לאמר את זה מצאנו מסית את העם ומנע אתו מתת מס אל הקיסר באמרו כי הוא מלך המשיח׃
Actes 22:22
וישמעו אליו עד הדבר הזה וישאו את קולם ויאמרו הסירו איש כזה מעל האדמה כי איננו ראוי כי יחיה׃
Jean 7:27
אך את זה ידענו מאין הוא וכאשר יבוא המשיח לא ידע איש אי מזה הוא׃
Jean 7:41
ויש אשר אמרו זה הוא המשיח ואחרים אמרו המן הגליל יבא המשיח׃
Jean 7:42
הלא הכתוב אמר כי מזרע דוד ומכפר בית לחם מקום דוד יצא המשיח׃
Jean 8:14
ויען ישוע ויאמר אליהם אף אם אעיד על נפשי עדותי נאמנה יען כי ידעתי מאין באתי ואנה אני הלך ואתם לא ידעתם מאין באתי ואנה אלך׃
Psaumes 22:6
ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם׃
Esaïe 53:2
ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ ציה לא תאר לו ולא הדר ונראהו ולא מראה ונחמדהו׃
Esaïe 53:3
נבזה וחדל אישים איש מכאבות וידוע חלי וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנהו׃