Jean 9:10-15
10
ויאמרו אליו במה אפו נפקחו עיניך׃
11
ויען ויאמר איש אשר נקרא שמו ישוע עשה טיט וימרח על עיני ויאמר אלי לך ורחץ בברכת השלח ואלך וארחץ ותארנה עיני׃
12
ויאמרו אליו איו ויאמר לא ידעתי׃
13
ויביאו את האיש אשר היה עור לפנים אל הפרושים׃
14
והיום אשר עשה בו ישוע את הטיט ויפקח את עיניו שבת היה׃
15
ויוסיפו לשאל אתו גם הפרושים איך נפקחו עיניו ויאמר אליהם טיט שם על עיני וארחץ והנני ראה׃
Luc 22:67
ויאמר אליהם כי אגיד לכם לא תאמינו׃