Jean 9:8
ויאמרו שכניו ואשר ראו אתו לפנים כי עור הוא הלא זה הוא הישב ומשאל׃
Jean 9:9
אלה אמרו כי הוא זה ואלה אמרו אך דומה לו והוא אמר אני הוא׃
Actes 3:10
ויכירו אותו כי הוא אשר היה ישב לשאל צדקה בשער המקדש המהדר וימלאו שמה ושממון על הנעשה לו׃
Actes 4:14
ובראותם את האיש הנרפא עמד אצלם לא מצאו לדבר נגדם דבר׃