Jean 5:11-13
11
ויען אתם לאמר האיש אשר החלימני הוא אמר אלי שא את משכבך והתהלך׃
12
וישאלהו מי זה האיש אשר אמר לך שא את משכבך והתהלך׃
13
והנרפא לא ידע מי הוא כי סר ישוע וילך בהיות המון רב במקום ההוא׃
Jean 7:11
והיהודים בקשהו בחג ויאמרו איה הוא׃
Exode 2:18-20
18
ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום׃
19
ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן׃
20
ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם׃