Jean 9:15
ויוסיפו לשאל אתו גם הפרושים איך נפקחו עיניו ויאמר אליהם טיט שם על עיני וארחץ והנני ראה׃
Jean 9:21
אבל איך הוא ראה עתה או מי פקח את עיניו אנחנו לא ידענו הלא בן דעת הוא שאלו את פיהו והוא יגיד מה היה לו׃
Jean 9:26
ויאמרו אליו עוד מה עשה לך איכה פקח עיניך׃
Jean 3:9
ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת׃
Ecclesiaste 11:5
כאשר אינך יודע מה דרך הרוח כעצמים בבטן המלאה ככה לא תדע את מעשה האלהים אשר יעשה את הכל׃
Marc 4:27
וישן וקם לילה ויום והזרע יצמח וגדל והוא לא ידע׃
1 Corinthiens 15:35
ואם יאמר איש איך יקומו המתים ובאי זה גוף יבואו׃