Jean 8:27
והם לא התבוננו כי על האב אמר אליהם׃
Jean 5:43
אני הנה באתי בשם אבי ולא קבלתם אתו ואם יבא אחר בשם עצמו אתו תקבלו׃
Jean 7:17
האיש החפץ לעשות רצונו ידע לקחי אם מאת אלהים הוא ואם מנפשי אדבר׃
Jean 12:39
על כן לא יכלו להאמין כי עוד אמר ישעיהו׃
Jean 12:40
השע עיניהם והשמין לבבם פן יראו בעיניהם ולבבם יבין ושבו ורפאתי להם׃
Proverbes 28:5
אנשי רע לא יבינו משפט ומבקשי יהוה יבינו כל׃
Esaïe 44:18
לא ידעו ולא יבינו כי טח מראות עיניהם מהשכיל לבתם׃
Osée 14:9
מי חכם ויבן אלה נבון וידעם כי ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו בם ופשעים יכשלו בם׃
Michée 4:12
והמה לא ידעו מחשבות יהוה ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה׃
Romains 3:11
אין משכיל אין דרש את אלהים׃
Jean 6:60
ורבים מתלמידיו כשמעם אמרו קשה הדבר הזה מי יוכל לשמע אתו׃
Esaïe 6:9
ויאמר לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו׃
Jérémie 6:10
על מי אדברה ואעידה וישמעו הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב הנה דבר יהוה היה להם לחרפה לא יחפצו בו׃
Actes 7:51
קשי ערף וערלי לב ואזנים ממרים הייתם תמיד ברוח הקדש כאבותיכם גם אתם׃
Romains 8:7
יען מחשבת הבשר רק שנאת אלהים היא באשר לא תשתעבד לתורת האלהים ואף איננה יכולה׃
Romains 8:8
ואשר המה בבשר לא יוכלו להיות רצוים לאלהים׃