Jean 8:31
ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם׃
Jean 8:32
וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃
Psaumes 19:13
גם מזדים חשך עבדך אל ימשלו בי אז איתם ונקיתי מפשע רב׃
Psaumes 119:32
דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃
Psaumes 119:133
פעמי הכן באמרתך ואל תשלט בי כל און׃
Esaïe 49:24
היקח מגבור מלקוח ואם שבי צדיק ימלט׃
Esaïe 49:25
כי כה אמר יהוה גם שבי גבור יקח ומלקוח עריץ ימלט ואת יריבך אנכי אריב ואת בניך אנכי אושיע׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Zacharie 9:11
גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו׃
Zacharie 9:12
שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך׃
Luc 4:18
רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃
Romains 8:2
כי תורת רוח החיים במשיח ישוע שחררה אתי מתורת החטא והמות׃
2 Corinthiens 3:17
והאדון הוא הרוח ובאשר רוח האדון שם החרות׃
Galates 5:1
ועתה עמדו נא בחרות אשר שחרר אתנו המשיח ואל תשובו להלכד בעל העבדות׃