Jean 7:34
תשחרנני ולא תמצאנני ובאשר אני שם אתם לא תוכלו לבוא׃
Jean 12:33
וזאת דבר לרמוז אי זה מות הוא עתיד למות׃
Jean 12:35
ויאמר אליהם ישוע אך למצער יהיה האור עמכם התהלכו בעוד לכם האור פן ישופכם חשך וההלך בחשך לא ידע אנה הוא הלך׃
1 Rois 18:10
חי יהוה אלהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדני שם לבקשך ואמרו אין והשביע את הממלכה ואת הגוי כי לא ימצאכה׃
2 Rois 2:16
ויאמרו אליו הנה נא יש את עבדיך חמשים אנשים בני חיל ילכו נא ויבקשו את אדניך פן נשאו רוח יהוה וישלכהו באחד ההרים או באחת הגיאות ויאמר לא תשלחו׃
2 Rois 2:17
ויפצרו בו עד בש ויאמר שלחו וישלחו חמשים איש ויבקשו שלשה ימים ולא מצאהו׃
Matthieu 23:39
כי אני אמר לכם ראה לא תראוני מעתה עד אשר תאמרו ברוך הבא בשם יהוה׃
Matthieu 24:23
וכי יאמר אליכם איש בעת ההיא הנה פה המשיח או הנו שם אל תאמינו׃
Matthieu 24:24
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
Jean 8:24
לכן אמרתי אליכם כי תמותו בחטאיכם כי אם לא תאמינו כי אני הוא בחטאיכם תמותו׃
Job 20:11
עצמותיו מלאו עלומו ועמו על עפר תשכב׃
Psaumes 73:18-20
18
אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות׃
19
איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן בלהות׃
20
כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה׃
Proverbes 11:7
במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה׃
Proverbes 14:32
ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃
Esaïe 65:20
לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן אשר לא ימלא את ימיו כי הנער בן מאה שנה ימות והחוטא בן מאה שנה יקלל׃
Ezechiel 3:18
באמרי לרשע מות תמות ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיתו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש׃
Ezechiel 3:19
ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעו ומדרכו הרשעה הוא בעונו ימות ואתה את נפשך הצלת׃
Luc 16:22-26
22
ויהי כאשר מת האביון ויובל על ידי המלאכים אל חיק אברהם וימת גם העשיר ויקבר׃
23
ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃
24
ויצעק ויאמר אבי אברהם חנני ושלח נא את לעזר ויטבל את קצה אצבעו במים למען קרר את לשוני כי עניתי במוקד הזה׃
25
ויאמר אברהם בני זכר כי לקחת טובך בחייך וגם לעזר לקח את הרעות ועתה הוא ינחם ואתה תצטער׃
26
ומלבד כל זאת שוחה גדולה מפסקת בינינו וביניכם לבלתי יוכלו עבור החפצים ללכת מפה אליכם ולבלתי יעברו משם אלינו׃
1 Corinthiens 15:17
ואם המשיח לא קם הבל אמונתכם ועודכם בחטאתיכם׃
1 Corinthiens 15:18
אזי גם אשר ישנו במשיח אבד אבדו׃
Ephésiens 2:1
גם אתכם המתים לפנים בפשעיכם וחטאתיכם׃
Jean 7:34
תשחרנני ולא תמצאנני ובאשר אני שם אתם לא תוכלו לבוא׃
Jean 13:33
בני עוד מעט מזער אהיה עמכם אתם תבקשוני וכאשר אמרתי אל היהודים כי אל אשר אני הולך לא תוכלו לבוא שמה כן אליכם אמר אני עתה׃
Matthieu 25:41
ואז יאמר גם אל הנצבים לשמאלו לכו מעלי אתם הארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו׃
Matthieu 25:46
וילכו אלה למעצבת עולם והצדיקים לחיי עולם׃