Jean 3:4
ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד׃
Jean 3:9
ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת׃
Jean 6:41
וילנו עליו היהודים על אמרו אנכי הוא הלחם הירד מן השמים׃
Jean 6:52
ויתוכחו היהודים איש עם רעהו לאמר איכה יוכל זה לתת לנו את בשרו לאכל׃
Jean 6:60
ורבים מתלמידיו כשמעם אמרו קשה הדבר הזה מי יוכל לשמע אתו׃
Jean 12:34
ויענו אתו העם ויאמרו הנה שמענו בתורה כי המשיח יכון לעולם ואיך אמרת כי בן האדם צריך להנשא ומי בן האדם הלזה׃
Jean 16:17
ומקצת תלמידיו נדברו איש אל אחיו לאמר מה זה אמר אלינו הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני ואמרו אני הלך אל אבי׃
Jean 16:18
ויאמרו מה זה אשר אמר מעט לא ידענו מה דבר׃
Jean 7:34
תשחרנני ולא תמצאנני ובאשר אני שם אתם לא תוכלו לבוא׃
1 Corinthiens 2:14
הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח אלהים כי המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח׃