Jean 2:23
ויהי בהיתו בירושלים בחג הפסח האמינו רבים בשמו כי ראו האתות אשר עשה׃
Jean 2:24
והוא ישוע לא הפקיד את עצמו בידם על אשר ידע את כלם׃
Jean 4:39
ויאמינו בו שמרנים רבים מן העיר ההיא על דבר האשה אשר העידה לאמר הוא הגיד לי את כל אשר עשיתי׃
Jean 6:14
ויהי כראות האנשים את האות הזה אשר עשה ישוע ויאמרו הנה זה הוא באמת הנביא הבא לעולם׃
Jean 6:15
וידע ישוע כי יבאו ויתפשהו להמליך אותו וימלט עוד הפעם אל ההר הוא לבדו׃
Jean 8:30-32
30
ויהי בדברו זאת ויאמינו בו רבים׃
31
ויאמר ישוע אל היהודים המאמינים בו אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם׃
32
וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃
Jean 12:42
אולם רבים אף מן השרים האמינו בו אך בגלל הפרושים לא הודו למען אשר לא ינדו׃
Matthieu 12:23
וישתוממו כל המון העם ויאמרו הכי זה הוא בן דוד׃
Luc 8:13
ואשר על הסלע הם המקבלים בשמחה את הדבר בשמעם ושרש אין להם רק לשעה מאמינים ובעת הנסיון יסגו אחור׃
Actes 8:13
ויאמן שמעון גם הוא ויטבל וידבק בפילפוס וירא את האתות והמפתים הגדלים אשר נעשו וישתומם׃
Jacques 2:26
כי כאשר הגוף בלי נשמה מת הוא כן גם האמונה בלי מעשים מתה היא׃
Jean 3:2
ויבא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלהים באת כי לא יוכל איש לעשות האתות אשר אתה עשה בלתי אם האלהים עמו׃
Jean 6:2
וילכו אחריו המון עם רב כי ראו אותתיו אשר עשה עם החולים׃
Jean 9:16
ויאמרו מקצת הפרושים זה האיש לא מאלהים הוא כי לא ישמר את השבת ואחרים אמרו איכה יוכל איש חטא לעשות אתות כאלה ויהי ריב ביניהם׃
Jean 10:41
ויבאו אליו רבים ויאמרו הנה יוחנן לא עשה אות אבל כל אשר דבר יוחנן על האיש הזה אמת היה׃
Jean 10:42
ויאמינו בו רבים במקום ההוא׃
Matthieu 11:3-6
3
ויאמר אליו האתה הוא הבא אם נחכה לאחר׃
4
ויען ישוע ויאמר להם לכו הגידו ליוחנן את אשר שמעתם וראיתם׃
5
עורים ראים ופסחים מתהלכים מצרעים מטהרים וחרשים שומעין ומתים קמים ועניים מתבשרי ישועה הם׃
6
ואשרי אשר לא יכשל בי׃