Matthieu 12:5
או הלא קראתם בתורה כי בשבתות יחללו הכהנים את השבת במקדש ואין להם עון׃
Jean 5:8
ויאמר אליו ישוע קום שא את משכבך והתהלך׃
Jean 5:9
וכרגע שב האיש לאיתנו וישא את משכבו ויתהלך והיום ההוא יום שבת היה׃
Jean 5:14-16
14
ויהי אחרי כן וימצאהו ישוע בבית המקדש ויאמר אליו הנה נרפא לך אל תוסיף לחטא פן תאנה אליך רעה גדולה מזאת׃
15
וילך האיש ויגד ליהודים כי ישוע הוא אשר רפאו׃
16
ועל כן רדפו היהודים את ישוע ויבקשו המיתו על כי עשה כזאת בשבת׃