Jean 7:2
ויקרב חג היהודים הוא חג הסכות׃
Jean 7:37
ויהי ביום החג האחרון הגדול עמד ישוע ויקרא לאמר איש כי יצמא יבא נא אלי וישתה׃
Nombres 29:12
ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים׃
Nombres 29:13
והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו׃
Nombres 29:17
וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
Nombres 29:20
וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
Nombres 29:23-40
23
וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
24
מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
25
ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
26
וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
27
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
28
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
29
וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
30
ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט׃
31
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה׃
32
וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם׃
33
ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם׃
34
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה׃
35
ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
36
והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם׃
37
מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט׃
38
ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה׃
39
אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם׃
40
ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה׃
Jean 5:14
ויהי אחרי כן וימצאהו ישוע בבית המקדש ויאמר אליו הנה נרפא לך אל תוסיף לחטא פן תאנה אליך רעה גדולה מזאת׃
Jean 8:2
ויהי בבקר ויבא עוד אל המקדש וכל העם באו אליו וישב וילמדם׃
Jean 18:20
ויען אתו ישוע אנכי בגלוי דברתי אל העולם ותמיד למדתי בבית הכנסת ובבית המקדש אשר כל היהודים נקהלים שמה ולא דברתי דבר בסתר׃
Aggée 2:7-9
7
והרעשתי את כל הגוים ובאו חמדת כל הגוים ומלאתי את הבית הזה כבוד אמר יהוה צבאות׃
8
לי הכסף ולי הזהב נאם יהוה צבאות׃
9
גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר יהוה צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם יהוה צבאות׃
Malachie 3:1
הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר יהוה צבאות׃
Matthieu 21:12
ויבא ישוע אל מקדש האלהים ויגרש משם את כל המוכרים והקונים במקדש ויהפך את שלחנות השלחנים ואת מושבות מכרי היונים׃
Luc 19:47
ויהי מלמד יום יום במקדש והכהנים הגדולים והסופרים וגם ראשי העם מבקשים לאבדו׃