Psaumes 26:8
יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך׃
Psaumes 40:8
לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃
Matthieu 3:15
ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה וינח לו׃
Galates 4:4
ובמלאת העת שלח האלהים את בנו אשר נולד מאשה ונתן תחת יד התורה׃
Jean 11:54
על כן לא התהלך ישוע עוד בתוך היהודים בגלוי כי אם סר משם לארץ הקרובה אל המדבר אל עיר עפרים ויגר שם עם תלמידיו׃
Esaïe 42:2
לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו׃
Esaïe 42:3
קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפט׃
Amos 5:13
לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא׃
Matthieu 10:16
הנני שלח אתכם ככבשים בין הזאבים לכן היו ערומים כנחשים ותמימים כיונים׃