Jean 3:16
כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
Jean 6:38
כי ירדתי מן השמים לא לעשות רצוני כי אם רצון שלחי׃
Jean 8:28
אז אמר להם ישוע בעת תנשאו את בן האדם וידעתם כי אני הוא וכי אינני עשה דבר מנפשי כי אם כאשר למדני אבי אלה אדבר׃
Jean 8:29
ואשר שלח אתי הוא עמדי האב לא עזבני לבדד כי את הטוב בעיניו אני עשה תמיד׃
Jean 10:25
ויען אתם ישוע הן אמרתי אליכם ולא האמנתם בי המעשים אשר אני עשה בשם אבי הם יעידו עלי׃
Jean 12:28
אבי פאר את שמך ותצא בת קול מן השמים גם פארתי וגם אוסיף לפאר׃
Jean 17:4-6
4
אני פארתיך בארץ כליתי פעלך אשר צויתני לעשות׃
5
ועתה פארני אתה אבי עמך בכבוד אשר היה לי עמך טרם היות העולם׃
6
את שמך הודעתי לבני האדם אשר נתתם לי מתוך העולם לך היו ולי נתת אתם ואת דברך נצרו׃
Ezechiel 23:21
ותפקדי את זמת נעוריך בעשות ממצרים דדיך למען שדי נעוריך׃
Hébreux 5:4
ואת הגדלה הזאת לא יקח איש לעצמו רק הקרוא לה מאת האלהים כמו אהרן׃
Hébreux 5:5
כן גם המשיח לא כבד את עצמו להיות כהן גדול כי אם האמר אליו בני אתה אני היום ילדתיך׃
Matthieu 24:5
כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים׃
Matthieu 24:24
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
Actes 5:36
כי לפני הימים האלה קם תודס ויתן את נפשו כאחד הגדולים וידבקו בו כארבע מאות איש ויהרג וכל אשר שמעו אליו התפרדו ויהיו לאין׃
Actes 5:37
ואחר כן קם יהודה הגלילי בימי הספר ויסת אחריו עם רב וגם הוא נהרג וכל אשר שמעו אליו נפצו׃
Actes 21:38
האם אינך המצרי אשר לפני הימים האלה העיר מרד והוציא המדברה ארבעת אלפים אנשי דמים׃