Jean 1:19-27
19
וזאת היא עדות יוחנן בשלח היהודים מירושלים כהנים ולוים לשאל אתו מי אתה׃
20
ויודה ולא כחש ויודה לאמר אני אינני המשיח׃
21
וישאלו אתו מי אפוא אתה האתה אליהו ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא׃
22
ויאמרו אליו מי זה אתה למען נשיב לשלחינו דבר מה תאמר עליך׃
23
ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא׃
24
והמשלחים היו מן הפרושים׃
25
וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא׃
26
ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו׃
27
הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃
Jean 1:6-8
6
ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃
7
הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃
8
הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור׃
Jean 1:15-18
15
ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה׃
16
וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד׃
17
כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃
18
את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃
Jean 1:29-34
29
ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם׃
30
זה הוא אשר אמרתי עליו אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם לי היה׃
31
ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים׃
32
ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו׃
33
ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש׃
34
ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן האלהים׃
Jean 3:26-36
26
ויבאו אל יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו׃
27
ויען יוחנן לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם נתן לו מן השמים׃
28
ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו׃
29
אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃
30
הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור׃
31
הבא ממעל נעלה על כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על כל׃
32
ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו׃
33
ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃
34
כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃
35
האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃
36
כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃