Jean 5:36
ואני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם המעשים האלה אשר אני עשה מעידים עלי כי האב שלחני׃
Jean 5:37
והאב אשר שלחני הוא מעיד עלי ואתם את קולו לא שמעתם מעולם ותמונתו לא ראיתם׃
Jean 1:33
ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש׃
Jean 8:17
וגם בתורתכם כתוב כי עדות שני אנשים נאמנה היא׃
Jean 8:18
אני הוא המעיד עלי וגם האב אשר שלחני יעידני׃
Jean 12:28-30
28
אבי פאר את שמך ותצא בת קול מן השמים גם פארתי וגם אוסיף לפאר׃
29
והעם העמדים שמה כשמעם אמרו רעם נשמע ואחרים אמרו מלאך דבר אתו׃
30
ויען ישוע ויאמר לא למעני היה הקול הזה כי אם למענכם׃
Matthieu 3:17
והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Matthieu 17:5
עודנו מדבר והנה ענן אור הצל עליהם והנה קול מתוך הענן אמר זה בני ידידי אשר רציתי בו אליו תשמעון׃
Marc 1:11
ויהי קול מן השמים אתה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
Luc 3:22
וירד עליו רוח הקדש בדמות גוף כיונה ויהי קול מן השמים ויאמר אתה בני ידידי בך רצתה נפשי׃
1 Jean 5:6-9
6
זה הוא אשר בא במים ובדם ישוע המשיח לא במים לבד כי אם במים ובדם והרוח הוא המעיד כי הרוח הוא האמת׃
7
כי שלשה המה המעידים בשמים האב הדבר ורוח הקדש ושלשתם אחד המה׃
8
ושלשה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם ושלשתם לאחת המה׃
9
אם נקבל עדות בני אדם הנה עדות האלהים גדולה ממנה כי זאת היא עדות האלהים אשר העיד על בנו׃
Jean 12:50
ואני ידעתי כי מצותו חיי עולם לכן כל אשר אדבר כאשר אמר אלי אבי כן אני מדבר׃