Jean 5:19
ויען ישוע ויאמר אליהם אמן אמן אני אמר לכם לא יוכל הבן לעשות דבר מנפשו בלתי את אשר יראה את אביו עשה כי את אשר עשה הוא גם הבן יעשה כמהו׃
Jean 8:28
אז אמר להם ישוע בעת תנשאו את בן האדם וידעתם כי אני הוא וכי אינני עשה דבר מנפשי כי אם כאשר למדני אבי אלה אדבר׃
Jean 8:42
ויאמר אליהם ישוע אלו אלהים הוא אביכם כי עתה אהבתם אתי כי אנכי יצאתי ובאתי מאת האלהים הן לא ממני באתי אך הוא שלחני׃
Jean 14:10
האינך מאמין כי אנכי באבי ואבי בי הוא הדברים אשר אדבר אליכם לא מנפשי אנכי דבר כי אבי השכן בקרבי הוא עשה את המעשים׃
Jean 8:15
אתם לפי הבשר תשפטו ואני לא אשפט איש׃
Jean 8:16
ואם אנכי אשפט משפטי אמת כי לא לבדי הנני כי אם אני והאב אשר שלחני׃
Génèse 18:25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Psaumes 96:13
לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו׃
Esaïe 11:3
והריחו ביראת יהוה ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח׃
Esaïe 11:4
ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע׃
Romains 2:2
וידענו כי משפט אלהים כפי האמת על עשי אלה׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
Jean 4:34
ויאמר אליהם ישוע מאכלי הוא לעשות רצון שלחי ולהשלים מעשהו׃
Jean 6:38
כי ירדתי מן השמים לא לעשות רצוני כי אם רצון שלחי׃
Jean 8:50
אכן לא אבקש את כבודי יש אחד אשר יבקש וישפט׃
Jean 17:4
אני פארתיך בארץ כליתי פעלך אשר צויתני לעשות׃
Jean 18:11
ויאמר ישוע אל פטרוס השב חרבך אל נדנה הכי לא אשתה את הכוס אשר נתן לי אבי׃
Psaumes 40:7
אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי׃
Psaumes 40:8
לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃
Matthieu 26:39
וילך מעט האלה ויפל על פניו ויתפלל לאמר אבי אם יוכל להיות תעבר נא מעלי הכוס הזאת אך לא כרצוני כי אם כרצונך׃
Romains 15:3
כי גם המשיח לא בקש הנאת עצמו אלא ככתוב חרפות חורפיך נפלו עלי׃
Osée 10:7-10
7
נדמה שמרון מלכה כקצף על פני מים׃
8
ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו׃
9
מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה׃
10
באותי ואסרם ואספו עליהם עמים באסרם לשתי עינתם׃