Jean 15:20
זכרו את דברי אשר דברתי אליכם העבד איננו גדול מאדניו אם רדפו אתי גם אתכם ירדפו אם שמרו את דברי גם את דברכם ישמרו׃
Actes 9:4
ויפל ארצה וישמע קול מדבר אליו שאול שאול למה תרדפני׃
Actes 9:5
ויאמר מי אתה אדני ויאמר האדון אנכי ישוע אשר אתה רודף קשה לך לבעט בדרבנות׃
Jean 5:13
והנרפא לא ידע מי הוא כי סר ישוע וילך בהיות המון רב במקום ההוא׃
Jean 7:19
הלא משה נתן לכם את התורה ואין איש מכם עשה התורה מדוע תבקשו להרגני׃
Jean 7:20
ויען העם ויאמר שד בקרבך מי מבקש להרגך׃
Jean 7:25
ויאמרו אנשים מישבי ירושלים הלא זה הוא אשר בקשו להמיתו׃
Jean 10:39
אז ישובו ויבקשו לתפשו וימלט מידם׃
Matthieu 12:13
ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט אתה ותרפא ותשב כידו האחרת׃
Marc 3:6
והפרושים יצאו מהרה ויתיעצו עליו עם ההורדוסיים לאבדו׃
Luc 6:11
והמה נמלאו חמה ויוסדו יחד מה לעשות לישוע׃