Jean 4:41
ועוד רבים מהמה האמינו בו בעבור דברו׃
Jean 4:42
ויאמרו אל האשה מעתה לא בעבור מאמרך נאמין כי באזנינו שמענו ונדע כי אמנם זה הוא המשיח מושיע העולם׃
Jean 2:18
ויענו היהודים ויאמרו אליו אי זו אות תראנו כי כזאת אתה עשה׃
Jean 12:37
רבים האתות אשר עשה לעיניהם ובכל זאת לא האמינו בו׃
Jean 15:24
לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה לא היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם אתי גם את אבי׃
Jean 20:29
ויאמר אליו ישוע יען ראית אתי האמנת אשרי המאמינים ואינם ראים׃
Nombres 14:11
ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו׃
Matthieu 16:1
ויגשו הפרושים והצדוקים לנסותו וישאלו מאתו להראותם אות מן השמים׃
Matthieu 27:42
את אחרים הושיע ולעצמו לא יוכל להושיע אם מלך ישראל הוא ירד נא עתה מן הצלב ונאמין בו׃
Luc 10:18
ויאמר אליהם ראיתי את השטן נפל כברק מן השמים׃
Luc 16:31
ויאמר אליו אם לא ישמעו אל משה ואל הנביאים גם כי יקום אחד מן המתים לא יאמינו׃
Actes 2:22
אנשי ישראל שמעו הדברים האלה ישוע הנצרי האיש אשר נאמן לכם מאת האלהים בגבורות ובמופתים ובאתות אשר האלהים עשה על ידו בתוככם כאשר ידעתם גם אתם׃
1 Corinthiens 1:22
כי היהודים שאלים להם אות והיונים מבקשים חכמה׃