Génèse 24:33
ויישם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר׃
Actes 16:30-34
30
ויוציאם החוצה ויאמר אדני מה עלי לעשות למען אושע׃
31
ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך׃
32
ויגידו לו את דבר יהוה ולכל אשר בביתו׃
33
ויקחם בלילה בשעה ההיא וירחץ את חבורתיהם וימהר להטבל הוא וכל אשר לו׃
34
ויעלם אל ביתו וישם שלחן לפניהם ויגל עם כל ביתו על היותו מאמין באלהים׃