2 Corinthiens 3:17
והאדון הוא הרוח ובאשר רוח האדון שם החרות׃
1 Timothée 1:17
ולמלך עולמים לאלהים הקים לעד והנעלם מעין והחכם לבדו לו הכבוד וההדר לעולמי עולמים אמן׃
1 Samuel 16:7
ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב׃
Psaumes 50:13-15
13
האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה׃
14
זבח לאלהים תודה ושלם לעליון נדריך׃
15
וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני׃
Psaumes 50:23-15
Psaumes 51:17
זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה׃
Psaumes 66:18
און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃
Esaïe 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים׃
Matthieu 15:8
העם הזה נגש בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני׃
Matthieu 15:9
ותהו יראתם אתי מצות אנשים מלמדים׃
2 Corinthiens 1:12
כי זאת היא תהלתנו עדות לבבנו אשר בתם וישר אלהים התהלכנו בעולם וביותר אתכם ולא בחכמת הבשר כי אם בחסד אלהים׃