Psaumes 22:16
כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃
Psaumes 22:17
אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי׃
Zacharie 12:10
ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור׃
Apocalypse 1:7
הנה הוא בא עם העננים וראתה אתו כל עין גם אלה אשר דקרהו וספדו עליו כל משפחות הארץ כן יהיה אמן׃