Jean 18:32
למלאת דבר ישוע אשר דבר לרמז אי זה מות עתיד הוא למות׃
Psaumes 22:16
כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃
Esaïe 53:12
לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע׃
Matthieu 27:35-38
35
ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו להם את בגדיו וגורל הפילו למלאת את אשר נאמר בפי הנביא יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל׃
36
וישבו שמה וישמרו אותו׃
37
וישימו את דבר אשמתו כתוב ממעל לראשו זה הוא ישוע מלך היהודים׃
38
ויצלבו אתו שני פריצים אחד לימינו ואחד לשמאלו׃
Matthieu 27:44-38
Marc 15:24-28
24
ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו בגדיו להם בהפילם עליהם גורל מה יקח איש איש׃
25
ותהי השעה השלישית ויצלבהו׃
26
ומכתב דבר אשמתו כתוב למעלה מלך היהודים׃
27
ויצלבו אתו שני פריצים אחד לימינו ואחד לשמאלו׃
28
וימלא הכתוב האמר ואת פשעים נמנה׃
Luc 23:32-34
32
וגם שנים אחרים אנשי בליעל מוצאים אתו למות׃
33
ויהי כאשר באו אל המקום הנקרא גלגלתא ויצלבו אתו שם ואת אנשי הבליעל זה לימינו וזה לשמאלו׃
34
ויאמר ישוע אבי סלח להם כי לא ידעו מה הם עשים ויחלקו בגדיו להם ויפילו גורל׃
Galates 3:13
המשיח פדנו מקללת התורה בהיותו לקללה בעדנו שנאמר קללת אלהים תלוי׃
Hébreux 12:2
ונביטה אל ישוע ראש האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה השמורה לו סבל את הצלב ויבז החרפה וישב לימין כסא האלהים׃