Jean 7:16
ויען אתם ישוע ויאמר לקחי לא שלי הוא כי אם לאשר שלחני׃
Jean 7:17
האיש החפץ לעשות רצונו ידע לקחי אם מאת אלהים הוא ואם מנפשי אדבר׃
Jean 14:7-10
7
לו ידעתם אתי גם את אבי ידעתם ומעתה ידעתם אתו וראיתם אתו׃
8
ויאמר אליו פילפוס אדני הראנו נא את האב ודי לנו׃
9
ויאמר אליו ישוע זה כמה ימים אנכי אתכם ואתה פילפוס הטרם תדעני הראה אתי ראה את האב ולמה זה תאמר הראנו את האב׃
10
האינך מאמין כי אנכי באבי ואבי בי הוא הדברים אשר אדבר אליכם לא מנפשי אנכי דבר כי אבי השכן בקרבי הוא עשה את המעשים׃
Jean 14:20-10
Jean 16:27-30
27
כי אבי גם הוא אהב אתכם עקב אשר אהבתוני והאמנתם כי מאת אלהים יצאתי׃
28
מאת האב יצאתי ואבא לעולם אשובה אעזב את העולם ואלך אל אבי׃
29
ויאמרו אליו תלמידיו הנה כעת ברור תמלל ולא תמשל משל׃
30
עתה ידענו כי כל ידעת ולא תצטרך כי ישאלך איש בזאת נאמין כי מאת אלהים יצאת׃
Jean 17:10
וכל אשר לי לך הוא ושלך שלי ונתפארתי בהם׃
Jean 8:28
אז אמר להם ישוע בעת תנשאו את בן האדם וידעתם כי אני הוא וכי אינני עשה דבר מנפשי כי אם כאשר למדני אבי אלה אדבר׃
Jean 10:29
האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל ואיש לא יחטף אתהן מיד האב׃
Jean 10:30
אני ואבי אחד אנחנו׃
Jean 12:49
כי אני לא מלבי דברתי כי אם אבי השלח אתי הוא צוני את אשר אמר ואת אשר אדבר׃
Jean 12:50
ואני ידעתי כי מצותו חיי עולם לכן כל אשר אדבר כאשר אמר אלי אבי כן אני מדבר׃
Jean 16:15
כל אשר לאבי לי הוא על כן אמרתי כי משלי יקח ויגיד לכם׃