Jean 17:19
והתקדשתי בעדם למען יהיו גם הם מקדשים באמת׃
Jean 8:32
וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃
Jean 15:3
אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃
Psaumes 19:7-9
7
תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃
8
פקודי יהוה ישרים משמחי לב מצות יהוה ברה מאירת עינים׃
9
יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי יהוה אמת צדקו יחדו׃
Psaumes 119:9
במה יזכה נער את ארחו לשמר כדברך׃
Psaumes 119:11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Psaumes 119:104
מפקודיך אתבונן על כן שנאתי כל ארח שקר׃
Luc 8:11
וזה הוא המשל הזרע דבר אלהים הוא׃
Luc 8:15
ואשר באדמה הטובה הם השמרים בלב טוב וטהור את הדבר אשר שמעו ועשים פרי בתוחלת׃
Actes 15:9
ולא הבדיל בינינו וביניהם כי טהר את לבבם על ידי האמונה׃
2 Corinthiens 3:18
ואנחנו כלנו בפנים מגלים ראים את כבוד האדון במראה ונחלף אל עצם דמות ההיא מכבוד אל כבוד כהחלף מאת אדון הרוח׃
Ephésiens 5:26
למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃
2 Thessaloniciens 2:13
אבל אנחנו חיבים להודות לאלהים בכל עת בעבורכם אחי חביבי האדון אשר האלהים בחר בכם מראשית לישועה בקדוש הרוח ובאמונת האמת׃
Jacques 1:21
לכן הסירו מעליכם כל טנוף ותרבות רעה וקבלו בענוה את הדבר הנטוע בכם אשר יכל להושיע את נפשתיכם׃
1 Pierre 1:22
זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃
1 Pierre 1:23
כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃
Jean 8:40
ועתה אתם מבקשים להמיתני איש דבר אליכם האמת אשר שמעתי מעם האלהים אברהם לא עשה כזאת׃
2 Samuel 7:28
ועתה אדני יהוה אתה הוא האלהים ודבריך יהיו אמת ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת׃
Psaumes 12:6
אמרות יהוה אמרות טהרות כסף צרוף בעליל לארץ מזקק שבעתים׃
Psaumes 19:7
תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי׃
Psaumes 119:144
צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה׃
Psaumes 119:151
קרוב אתה יהוה וכל מצותיך אמת׃
Psaumes 119:152
קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם׃
Ephésiens 4:21
אם אמנם אתו שמעתם ובו למדתם כפי האמת בישוע׃
2 Timothée 2:25
ומיסר בנמיכות רוח את המתנגדים אולי יתן האלהים בלבבם לשוב להכרת האמת׃
2 Timothée 2:26
ויעירו ממוקשי השטן אשר צדם בהם לרצונו׃