Jean 13:10
ויאמר אליו ישוע המרחץ אין לו לרחץ עוד כי אם את הרגלים כי כלו טהור הוא ואתם טהורים אך לא כלכם׃
Jean 17:17
קדש אתם באמתך דברך אמת הוא׃
Ephésiens 5:26
למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃
1 Pierre 1:22
זכו את נפשתיכם על ידי הרוח בשמעכם בקול האמת לאהבת אחים בלא חנפה ואהבתם איש את רעהו אהבה חזקה בלב טהור׃