Jean 10:34
ויען אתם ישוע הלא כתוב בתורתכם אני אמרתי אלהים אתם׃
Jean 19:36
כי כל זאת היתה למלאת הכתוב ועצם לא תשברו בו׃
Luc 24:44
ויאמר אליהם אלה הם הדברים אשר דברתי אליכם בעוד היותי עמכם כי המלא ימלא כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים ובתהלים׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃
Psaumes 7:4
אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃
Psaumes 35:19
אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין׃
Psaumes 69:4
רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא גזלתי אז אשיב׃
Psaumes 109:3
ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם׃
Matthieu 10:8
רפאו את החולים טהרו את המצרעים הקימו את המתים ואת השדים גרשו חנם לקחתם חנם תתנו׃
Romains 3:24
ונצדקו חנם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע׃
2 Corinthiens 11:7
או החטא חטאתי בהשפילי את עצמי למען הגביהכם כי בשרתי אתכם בלא מחיר את בשורת האלהים׃
Galates 2:21
לא אמאס את חסד האלהים כי אלו תהיה על ידי התורה צדקה הנה חנם מת המשיח׃
2 Thessaloniciens 3:8
גם לא אכלנו לחם איש חנם כי ביגיעה ותלאה לילה ויומם היינו עמלים לבלתי היות לאיש מכם למשא׃
Apocalypse 21:6
ויאמר אלי היה נהיתה אני האלף והתו הראש והסוף אני אתן לצמא ממעין מים חיים חנם׃
Apocalypse 22:17
והרוח והכלה אמרים בא והשמע יאמר בא והצמא יבוא והחפץ יקח מים חיים חנם׃