Jean 10:34
ויען אתם ישוע הלא כתוב בתורתכם אני אמרתי אלהים אתם׃
Jean 15:25
אך למלאת דבר הכתוב בתורתם שנאת חנם שנאוני׃
Romains 3:19
ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃
Romains 5:18
לכן כאשר בפשע אחד נאשמו כל בני אדם ככה גם על ידי זכות אחת יזכו כל בני אדם לחיים׃
2 Samuel 7:13
הוא יבנה בית לשמי וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם׃
Psaumes 72:7
יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח׃
Psaumes 72:17-19
17
יהי שמו לעולם לפני שמש ינין שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו׃
18
ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃
19
וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן׃
Psaumes 89:36
זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי׃
Psaumes 89:37
כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה׃
Psaumes 110:4
נשבע יהוה ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק׃
Esaïe 9:7
למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת יהוה צבאות תעשה זאת׃
Esaïe 53:8
מעצר וממשפט לקח ואת דורו מי ישוחח כי נגזר מארץ חיים מפשע עמי נגע למו׃
Ezechiel 37:24
ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכלם ובמשפטי ילכו וחקתי ישמרו ועשו אותם׃
Ezechiel 37:25
וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם׃
Daniel 2:44
וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם אחרן לא תשתבק תדק ותסיף כל אלין מלכותא והיא תקום לעלמיא׃
Daniel 7:14
ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל׃
Daniel 7:27
ומלכותה ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין מלכותה מלכות עלם וכל שלטניא לה יפלחון וישתמעון׃
Michée 4:7
ושמתי את הצלעה לשארית והנהלאה לגוי עצום ומלך יהוה עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם׃
Jean 3:14-16
14
וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא׃
15
למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
16
כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
Jean 5:25-27
25
אמן אמן אני אמר לכם כי תבוא שעה ועתה היא אשר ישמעו המתים את קול בן האלהים והשמעים חיה יחיו׃
26
כי כאשר לאב יש חיים בעצמו כן נתן גם לבן להיות לו חיים בעצמו׃
27
ואף שלטן נתן לו לעשות משפט כי בן אדם הוא׃
Jean 8:53-58
53
האתה גדול מאברהם אבינו אשר מת גם הנביאים מתו מה תעשה את עצמך׃
54
ויען ישוע אם אני מכבד את נפשי כבודי מאין אבי הוא המכבד אתי אשר תאמרו עליו כי הוא אלהיכם׃
55
ולא ידעתם אתו ואני ידעתיו ואם אמר לא ידעתי אתו אהיה כזב כמוכם אבל ידעתיו ואת דברו שמרתי׃
56
אברהם אביכם שש לראות את יומי וירא וישמח׃
57
ויאמרו אליו היהודים הנה אינך בן חמשים שנה ואת אברהם ראית׃
58
ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם בטרם היות אברהם אני הוא׃
Matthieu 16:13
ויהי כבוא ישוע אל גלילות קיסרין של פילפוס וישאל את תלמידיו לאמר מה אמרים האנשים עלי מי הוא בן האדם׃
Matthieu 21:10
ויהי בבאו ירושלים ותהם כל העיר לאמר מי הוא זה׃
Matthieu 22:42-45
42
מה דעתכם על המשיח בן מי הוא ויאמרו אליו בן דוד׃
43
ויאמר אליהם ואיך קרא לו דוד ברוח אדון באמרו׃
44
נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
45
ועתה אם דוד קרא לו אדון איך הוא בנו׃