Lévitique 23:40
ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים׃
Apocalypse 7:9
אחרי כן ראיתי והנה המון רב אשר לא יכל איש למנותו מכל הגוים והמשפחות והעמים והלשנות ויעמדו לפני הכסא ולפני השה מלבשים שמלות לבנות וכפות תמרים בידיהם׃
Psaumes 72:17-19
17
יהי שמו לעולם לפני שמש ינין שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו׃
18
ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו׃
19
וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן׃
Psaumes 118:25
אנא יהוה הושיעה נא אנא יהוה הצליחה נא׃
Psaumes 118:26
ברוך הבא בשם יהוה ברכנוכם מבית יהוה׃
Matthieu 21:9-11
9
והמון העם ההלכים לפניו ואחריו קראו לאמר הושע נא לבן דוד ברוך הבא בשם יהוה הושע נא במרומים׃
10
ויהי בבאו ירושלים ותהם כל העיר לאמר מי הוא זה׃
11
ויאמרו המני העם זה הוא הנביא ישוע מנצרת אשר בגליל׃
Matthieu 23:39
כי אני אמר לכם ראה לא תראוני מעתה עד אשר תאמרו ברוך הבא בשם יהוה׃
Marc 11:8-10
8
ורבים פרשו את בגדיהם על הדרך ואחרים כרתו ענפים מן העצים וישטחו על הדרך׃
9
וההלכים לפניו ואחריו צעקים לאמר הושע נא ברוך הבא בשם יהוה׃
10
ברוכה מלכות דוד אבינו הבאה בשם יהוה הושע נא במרומים׃
Luc 19:35-38
35
ויביאהו אל ישוע וישליכו את בגדיהם על העיר וירכיבו עליו את ישוע׃
36
ובנסעו הציעו את בגדיהם על הדרך׃
37
ויקרב אל מורד הר הזיתים ויחלו כל המון התלמידים לשבח את האלהים בשמחה ובקול גדול על כל הגבורות אשר ראו לאמר׃
38
ברוך המלך הבא בשם יהוה שלום בשמים וכבוד במרומים׃
Jean 12:15
אל תיראי בת ציון הנה מלכך יבוא לך רכב על עיר בן אתנות׃
Jean 1:49
ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל׃
Jean 19:15
ויאמר אליהם פילטוס הצלב אצלב את מלככם ויענו ראשי הכהנים אין לנו מלך כי אם הקיסר׃
Jean 19:19-22
19
ופילטוס כתב על לוח וישם על הצלב וזה מכתבו ישוע הנצרי מלך היהודים׃
20
ויהודים רבים קראו את המכתב הזה כי המקום אשר נצלב שם ישוע היה קרוב אל העיר והמכתב היה בלשון עבר יון ורומי׃
21
ויאמרו ראשי כהני היהודים אל פילטוס אל נא תכתב מלך היהודים כי אם אשר אמר אני מלך היהודים׃
22
ויען פילטוס ויאמר את אשר כתבתי כתבתי׃
Esaïe 44:6
כה אמר יהוה מלך ישראל וגאלו יהוה צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים׃
Osée 3:5
אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים׃
Sophonie 3:15
הסיר יהוה משפטיך פנה איבך מלך ישראל יהוה בקרבך לא תיראי רע עוד׃
Apocalypse 15:3
וישירו את שירת משה עבד אלהים ושירת השה לאמר גדולים מעשיך ונפלאים יהוה אלהים צבאות צדק ואמת דרכיך מלך הגוים׃
Apocalypse 19:16
ועל בגדו ועל ירכו כתוב שם מלך המלכים ואדני האדנים׃