Jean 10:31
אז ירימו היהודים כפעם בפעם אבנים לסקלו׃
Jean 7:30
ויבקשו לתפשו ואיש לא שלח בו יד כי לא בא עתו׃
Jean 7:44
ומקצתם רצו לתפשו ואיש לא שלח בו יד׃
Jean 8:59
אז ירימו אבנים לרגם אתו וישוע התעלם ויצא מן המקדש ויעבר בתוכם עבור וחלוף׃
Luc 4:29
ויקומו וידיחו אותו אל מחוץ לעיר ויביאהו עד גב ההר אשר נבנתה עירם עליו למען השליכו מטה׃
Luc 4:30
אך הוא עבר בתוכם וילך לדרכו׃