Jean 1:10
בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו׃
Jean 3:19
וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃
Jean 3:20
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃
Jean 12:36-40
36
בעוד לכם האור האמינו באור למען תהיו בני האור את הדברים האלה דבר ישוע וילך לו ויסתר מפניהם׃
37
רבים האתות אשר עשה לעיניהם ובכל זאת לא האמינו בו׃
38
למלאת דבר ישעיהו הנביא אשר אמר יהוה מי האמין לשמעתנו וזרוע יהוה על מי נגלתה׃
39
על כן לא יכלו להאמין כי עוד אמר ישעיהו׃
40
השע עיניהם והשמין לבבם פן יראו בעיניהם ולבבם יבין ושבו ורפאתי להם׃
Job 24:13-17
13
המה היו במרדי אור לא הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו׃
14
לאור יקום רוצח יקטל עני ואביון ובלילה יהי כגנב׃
15
ועין נאף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים׃
16
חתר בחשך בתים יומם חתמו למו לא ידעו אור׃
17
כי יחדו בקר למו צלמות כי יכיר בלהות צלמות׃
Proverbes 1:22
עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת׃
Proverbes 1:29
תחת כי שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃
Proverbes 1:30
לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי׃
Romains 1:28
וכאשר מאסו להשיג האלהים בדעת נתנם האלהים בידי דעה נמאסה לעשות את אשר לא יתכן׃
1 Corinthiens 2:14
הן האדם הנפשי איננו מקבל את דברי רוח אלהים כי המה סכלות לו ולא יוכל להבינם באשר המה נדונים בדרך הרוח׃