Jean 1:31
ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים׃
Matthieu 3:13-15
13
ויבא ישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להטבל על ידו׃
14
ויוחנן חשך אותו לאמר אני צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי׃
15
ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נאוה לנו למלא כל הצדקה וינח לו׃
Jean 3:5
ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃
Jean 3:34
כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃
Matthieu 3:11
הן אנכי טובל אתכם במים לתשובה והבא אחרי חזק הוא ממני אשר אינני כדי לשאת נעליו והוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
Matthieu 3:14
ויוחנן חשך אותו לאמר אני צריך להטבל על ידך ואתה בא אלי׃
Marc 1:7
ויקרא לאמר בוא יבא אחרי החזק ממני אשר אינני כדי לכרע ולהתיר את שרוך נעליו׃
Marc 1:8
אנכי טבלתי אתכם במים והוא יטבל אתכם ברוח הקדש׃
Luc 3:16
ויען יוחנן ויאמר לכלם הן אני טובל אתכם במים אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני כדי להתיר את שרוך נעליו הוא יטבל אתכם ברוח הקדש ובאש׃
Actes 1:5
כי יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש בקרוב אחרי הימים האלה׃
Actes 2:4
וימלאו כלם רוח הקדש ויחלו לדבר בלשנות אחרות כאשר נתנם הרוח להטיף׃
Actes 10:44-47
44
עוד פטרוס מדבר הדברים האלה ורוח הקדש צלחה על כל השמעים את הדבר׃
45
והמאמינים בני המילה אשר באו את פטרוס השתוממו כי מתנת רוח הקדש נשפכה גם על הגוים׃
46
כי שמעו אתם ממללים בלשנות ומגדלים את האלהים׃
47
ויען פטרוס ויאמר היוכל איש למנע את המים מטבל את אלה אשר קבלו את רוח הקדש גם הם כמנו׃
Actes 11:15
וכאשר החלותי לדבר צלחה עליהם רוח הקדש כאשר צלחה עלינו בתחלה׃
Actes 11:16
ואזכר את דבר האדון אשר אמר יוחנן הטביל במים ואתם תטבלו ברוח הקדש׃
Actes 19:2-6
2
ויאמר אליהם הקבלתם את רוח הקדש אחרי אשר האמנתם ויאמרו אליו אף לא שמענו כי ישנו רוח הקדש׃
3
ויאמר אליהם על מה אפוא הטבלתם ויאמרו על טבילת יוחנן׃
4
ויאמר פולוס יוחנן הטביל בטבילת התשובה ואמר אל העם כי האמן יאמינו באשר יבוא אחריו והוא המשיח ישוע׃
5
ויהי כשמעם זאת ויבאו להטבל בשם ישוע האדון׃
6
ויסמך פולוס את ידיו עליהם ויבא עליהם רוח הקדש וימללו בלשנות ויתנבאו׃
1 Corinthiens 12:13
כי ברוח אחד נטבלנו כלנו לגוף אחד אם יהודים אם יונים אם עבדים אם בני חורין וכלנו לרוח אחד השקינו׃
Tite 3:5
אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אתנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחדוש רוח הקדש׃
Tite 3:6
אשר שפך עלינו למכביר על ידי ישוע המשיח מושיענו׃