Jean 1:33
ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש׃
Luc 1:80
ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל׃
Luc 2:39-42
39
ויכלו את הכל כפי תורת יהוה וישובו הגלילה אל נצרת עירם׃
40
ויגדל הנער ויחזק ברוח וימלא חכמה וחסד אלהים עמו׃
41
ועלו הוריו ירושלים שנה בשנה לחג הפסח׃
42
ויהי בהיותו בן שתים עשרה שנה ויעלו ירושלים כמשפט החג׃
Jean 1:7
הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃
Esaïe 40:3-5
3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו׃
4
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃
5
ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשר יחדו כי פי יהוה דבר׃
Malachie 3:1
הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר יהוה צבאות׃
Malachie 4:2-5
2
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק׃
3
ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עשה אמר יהוה צבאות׃
4
זכרו תורת משה עבדי אשר צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים ומשפטים׃
5
הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Luc 1:17
והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃
Luc 1:76-79
76
ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו׃
77
לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם׃
78
ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
79
להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
Matthieu 3:6
ויטבלו על ידו בירדן מתודים את חטאתם׃
Marc 1:3-5
3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
4
ויהי יוחנן טבל במדבר וקורא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
5
ותצא אליו כל ארץ יהודה ובני ירושלים ויטבלו כלם על ידו בנהר הירדן מתודים את חטאתם׃
Luc 3:3
ויבא אל כל ככר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים׃
Luc 3:4
ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Actes 19:4
ויאמר פולוס יוחנן הטביל בטבילת התשובה ואמר אל העם כי האמן יאמינו באשר יבוא אחריו והוא המשיח ישוע׃