Jean 3:28
ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו׃
Matthieu 3:3
הלא זה הוא אשר נבא עליו ישעיהו הנביא לאמר קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Marc 1:3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
Luc 1:16
ורבים מבני ישראל ישיב אל יהוה אלהיהם׃
Luc 1:17
והוא ילך לפניו ברוח אליהו ובגבורתו להשיב את לב אבות על בנים ואת הסוררים לתבונת הצדיקים להעמיד ליהוה עם מתקן׃
Luc 1:76-79
76
ואתה הילד נביא עליון תקרא כי לפני יהוה תלך לפנות את דרכיו׃
77
לתת דעת הישועה לעמו בסליחת חטאתיהם׃
78
ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
79
להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
Luc 3:4-6
4
ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃
5
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃
6
וראו כל בשר את ישועת אלהים׃
Esaïe 40:3-5
3
קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו׃
4
כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃
5
ונגלה כבוד יהוה וראו כל בשר יחדו כי פי יהוה דבר׃