Psaumes 37:30
פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט׃
Psaumes 37:31
תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו׃
Psaumes 40:8-10
8
לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃
9
בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃
10
צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃
Psaumes 71:15-18
15
פי יספר צדקתך כל היום תשועתך כי לא ידעתי ספרות׃
16
אבוא בגברות אדני יהוה אזכיר צדקתך לבדך׃
17
אלהים למדתני מנעורי ועד הנה אגיד נפלאותיך׃
18
וגם עד זקנה ושיבה אלהים אל תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך׃
Proverbes 10:20
כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃
Proverbes 10:21
שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר לב ימותו׃
Proverbes 12:18
יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃
Proverbes 15:23
שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעתו מה טוב׃
Proverbes 22:17
הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃
Proverbes 22:18
כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך׃
Matthieu 12:35
האיש הטוב מאוצר לבו הטוב מוציא את הטוב והאיש הרע מאוצר הרע מוציא רע׃
Jean 7:38
המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים׃
Ephésiens 4:29
כל דבר נבול לא יצא מפיכם כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצרך למען יתן חן לשמעיו׃
Ephésiens 5:3
אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃
Ephésiens 5:4
גם לא נבול פה ודברי סכלות ולעג אשר לא כהגן כי אם קול תודה׃
Ephésiens 5:19
ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃
Colossiens 4:6
דבריכם יהיו נעימים בכל עת וממלחים במלח למען תדעו להשיב דבר לכל אדם׃
2 Corinthiens 4:6
כי האלהים אשר אמר ויפע אור מחשך הוא הופיע בלבנו להפיץ אור דעת כבוד האלהים אשר בפני המשיח׃
2 Corinthiens 4:7
אבל יש לנו האוצר הזה בכלי חרש למען אשר תהיה הגבורה היתרה לאלהים ולא מאתנו׃
Ephésiens 3:8
לי צעיר הצעירים שבכל הקדשים נתן החסד הזה לבשר בגוים את עשר המשיח אשר לא יחקר׃
Colossiens 3:16
דבר האדון ישכן בקרבכם בשפע רב בכל חכמה ותלמדו ותעוררו את נפשכם בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות ושירו ליהוה בנעימה בלבבכם׃
Hébreux 8:10
כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם׃
Psaumes 12:2-4
2
שוא ידברו איש את רעהו שפת חלקות בלב ולב ידברו׃
3
יכרת יהוה כל שפתי חלקות לשון מדברת גדלות׃
4
אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃
Psaumes 41:6
ואם בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ און לו יצא לחוץ ידבר׃
Psaumes 41:7
יחד עלי יתלחשו כל שנאי עלי יחשבו רעה לי׃
Psaumes 52:2-4
2
הוות תחשב לשונך כתער מלטש עשה רמיה׃
3
אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה׃
4
אהבת כל דברי בלע לשון מרמה׃
Psaumes 59:7
הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי מי שמע׃
Psaumes 59:12
חטאת פימו דבר שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו׃
Psaumes 64:3-8
3
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
6
יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃
7
וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃
8
ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם׃
Psaumes 140:5
טמנו גאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד מעגל מקשים שתו לי סלה׃
Jérémie 9:2-5
2
מי יתנני במדבר מלון ארחים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים עצרת בגדים׃
3
וידרכו את לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואתי לא ידעו נאם יהוה׃
4
איש מרעהו השמרו ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל יהלך׃
5
ואיש ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו למדו לשונם דבר שקר העוה נלאו׃
Actes 5:3
ויאמר פטרוס חנניה למה זה מלא השטן את לבבך לשקר ברוח הקדש ולהסתיר ממחיר השדה׃
Actes 8:19-23
19
ויאמר תנו נא גם לי את היכלת הזאת אשר יקבל את רוח הקדש כל אשר אשים עליו את ידי׃
20
ויאמר אליו פטרוס כספך יהי אתך לאבדון יען חשבת לקנות במחיר את מתת האלהים׃
21
אין לך חלק וגורל בדבר הזה כי לבבך איננו ישר לפני האלהים׃
22
ועתה שוב מרעתך זאת והתחנן אל האלהים אולי תסלח לך מזמת לבבך׃
23
כי ראה אנכי כי באת לידי מרורת רוש וחרצבות רשע׃
Romains 3:13
קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו׃
Romains 3:14
אשר אלה פיהם מלא ומררות׃
Jacques 3:5-8
5
ראה מה גדול היער ואש קטנה תבעירנו גם הלשון אש היא עולם מלא עולה׃
6
כן הלשון נצבת בין אברינו המגאלת את כל הגוף ומלהטת את גלגל הויתנו והיא להוטה באש גיהנם׃
7
כי מין כל בהמה ועוף ורמש וחיות הים יכבש ונכבשים הם על ידי מין האדם׃
8
אבל הלשון אין אדם יכל לכבשה אין מעצור לרעה הזאת וסם המות מלאה׃
Jude 1:15
לעשות משפט בכלם ולהוכיח כל רשעי ארץ על כל מעשי רשעתם ועל כל הקשות אשר דברו עליו חטאים אנשי רשע׃
Matthieu 12:34-37
34
ילדי הצפעונים איכה תוכלו למלל טוב ואתם רעים כי משפעת הלב ימלל הפה׃
35
האיש הטוב מאוצר לבו הטוב מוציא את הטוב והאיש הרע מאוצר הרע מוציא רע׃
36
ואני אמר לכם כל מלה בטלה אשר ידברו בני האדם יתנו עליה חשבון ביום הדין׃
37
כי מדבריך תצדק ומדבריך תחיב׃