Luc 13:15
ויען האדון ויאמר אליו החנף איש איש מכם הלא יתיר בשבת את שורו או את חמרו מן האבוס ויוליכהו להשקתו׃
Matthieu 23:13-15
13
אך אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי סגרים אתם לפני האדם את מלכות השמים הן אתם לא תבאו בה ואת הבאים לא תניחו לבוא׃
14
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי בלעים אתם את בתי האלמנות ומאריכים בתפלה למראה עין תחת זאת משפט על יתר תקחו׃
15
אוי לכם הסופרים והפרושים החנפים כי סובבים אתם בים וביבשה למען גיר גר אחד וכי יתגיר תעשו אותו לבן גיהנם כפלים יותר מכם׃
Actes 8:21
אין לך חלק וגורל בדבר הזה כי לבבך איננו ישר לפני האלהים׃
Actes 13:10
ויאמר אתה המלא כל מרמה וכל עולה בן בליעל ושונא כל צדק הלא תחדל לסלף את דרכי יהוה הישרים׃
Luc 22:32
ואני התפללתי בעדך אשר לא תכלה אמונתך ואתה כאשר תשוב חזק את אחיך׃
Psaumes 50:16-21
16
ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך׃
17
ואתה שנאת מוסר ותשלך דברי אחריך׃
18
אם ראית גנב ותרץ עמו ועם מנאפים חלקך׃
19
פיך שלחת ברעה ולשונך תצמיד מרמה׃
20
תשב באחיך תדבר בבן אמך תתן דפי׃
21
אלה עשית והחרשתי דמית היות אהיה כמוך אוכיחך ואערכה לעיניך׃
Psaumes 51:9-13
9
הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃
10
לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי׃
11
אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני׃
12
השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני׃
13
אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו׃
Proverbes 18:17
צדיק הראשון בריבו יבא רעהו וחקרו׃
Matthieu 26:75
ויזכר פטרוס את דבר ישוע אשר אמר אליו לאמר בטרם יקרא התרנגול תכחש בי שלש פעמים ויצא החוצה וימרר בבכי׃
Actes 2:38
ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקדש׃
Actes 9:9-20
9
ויחשכו עיניו מראות שלשת ימים ולא אכל ולא שתה׃
10
ותלמיד אחד היה בדמשק חנניה שמו ויאמר אליו האדון במחזה חנניה ויאמר הנני אדני׃
11
ויאמר אליו האדון קום לך אל הרחוב הנקרא הישר ושאל בבית יהודה לאיש טרסי ושמו שאול כי הנה הוא מתפלל׃
12
וירא במחזה והנה איש ושמו חנניה בא החדרה ושם עליו את ידו למען ישוב ויראה׃
13
ויען חנניה ויאמר אדני שמעתי רבים מספרים על האיש הזה כמה רעות עשה לקדושיך בירושלים׃
14
וגם פה רשיון יש לו מאת ראשי הכהנים לאסר את כל הקראים בשמך׃
15
ויאמר אליו האדון לך כי כלי חפץ הוא לי לשאת את שמי לפני גוים ומלכים ולפני בני ישראל׃
16
כי אני אראהו כמה יש לו לסבל למען שמי׃
17
וילך חנניה ויבא הביתה וישם את ידיו עליו ויאמר שאול אחי האדון ישוע הנראה אליך בדרך אשר באת בה שלחני למען תשוב ותראה ותמלא רוח הקדש׃
18
וכרגע נפלו מעל עיניו כמו קשקשים וישב פתאם לראות ויקם ויטבל׃
19
ויאכל לחם ויחזק וישב שאול ימים אחדים עם התלמידים אשר בדמשק׃
20
וימהר ויקרא בבתי הכנסיות את המשיח לאמר כי הוא הוא בן האלהים׃
Romains 2:1
לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו׃
Romains 2:21-29
21
ואתה אשר תורה אחרים את נפשך לא תורה אמרת לא תגנב והנך גנב׃
22
אמרת לא תנאף ואתה נאף תשקץ את האלילים ואתה גזל את הקדש׃
23
תתהלל בתורה ותנבל את האלהים בעברך את התורה׃
24
כי שם האלהים בגללכם מחלל בגוים כאשר כתוב׃
25
הן המילה מועילה אם תשמר את התורה אבל אם עבר אתה את התורה אז מילתך היתה לך לערלה׃
26
לכן אם ישמר הערל את משפטי התורה הלא תחשב לו ערלתו למילה׃
27
והערל מלדה המקים את התורה הלא הוא ידין אתך אשר יש לך הכתב והמילה ועברת את התורה׃
28
כי לא הנראה מחוץ הוא היהודי ולא הנראה מחוץ בבשר היא המילה׃
29
כי אם אשר בפנים הוא יהודי ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב אשר לא מבני אדם תהלתו כי אם מאת האלהים׃
2 Corinthiens 5:18
והכל מאת האלהים המרצה אתנו לעצמו על ידי ישוע המשיח ויתן לנו שרות הרצוי׃
1 Thessaloniciens 2:10-12
10
עדים אתם ועד האלהים כי בקדש ובצדק ובתמים היינו עמכם המאמינים׃
11
ואתם ידעתם כי כאב את בניו הזהרנו את כל אחד מכם ודברנו על לבו׃
12
ונעד בכם ללכת כראוי לפני האלהים הקורא אתכם למלכותו ולכבודו׃
Philemon 1:10
אבקשה ממך על בני אשר הוללתיו במוסרי על אניסימוס׃
Philemon 1:11
אשר מלפנים לא הועיל לך ועתה הוא להועיל גם לך גם לי והשיבתיו אליך׃
Matthieu 6:22
נר הגוף הוא העין ואם עינך היא תמימה כל גופך יאור׃
Matthieu 6:23
ואם עינך רעה כל גופך יחשך והנה אם יחשך האור אשר בקרבך מה רב החשך׃
2 Timothée 2:21
והנה אם טהר איש את נפשו מאלה יהיה כלי לכבוד מקדש ומועיל לבעל הבית מוכן לכל מעשה טוב׃
2 Pierre 1:9
כי האיש אשר אין אלה לו עור הוא קצר הראות ושכח את טהרתו מחטאתיו הראשנות׃
Apocalypse 3:17
כי אמרת אך עשרתי מצאתי און לי ולא חסרתי כל ולא ידעת כי אמלל אתה ודוי ועני ועור וערם׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃