Matthieu 4:23-25
23
ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃
24
ויצא שמעו בכל ארץ סוריא ויביאו אליו את כל החולים המענים בכל חלים ומכאובים ואחוזי שדים ומכי ירח ונכי אברים וירפאם׃
25
וילכו אחריו המנים המנים מן הגליל ומן עשר הערים ומירושלים ויהודה ומעבר לירדן׃
Matthieu 12:15
וידע ישוע ויסר משם וילך אחריו המון עם רב וירפאם כלם׃
Marc 3:7-12
7
וישוע סר משם עם תלמידיו אל יד הים וילכו אחריו המון עם רב מן הגליל ומיהודה׃
8
ומירושלים ומאדום ומעבר הירדן ומסביבות צור וצידון המון רב אשר שמעו את כל אשר עשה ויבאו אליו׃
9
ויאמר אל תלמידיו כי יכינו לו אניה קטנה מפני העם למען לא ילחצוהו׃
10
כי רפא לרבים עד כי התנפלו עליו כל המנגעים לנגע בו׃
11
והרוחות הטמאות כראותן אתו נפלו לפניו ותצעקנה לאמר אתה הוא בן אלהים׃
12
ויגער בהן מאד אשר לא תגלינה אותו׃
Matthieu 11:21
אוי לך כורזין אוי לך בית צידה כי הגבורות אשר נעשו בקרבכן לו בצור ובצידון נעשו הלא כבר שבו בשק ואפר׃
Matthieu 15:21
ויצא ישוע משם ויסר אל גלילות צור וצידון׃
Marc 3:8
ומירושלים ומאדום ומעבר הירדן ומסביבות צור וצידון המון רב אשר שמעו את כל אשר עשה ויבאו אליו׃
Marc 7:24-31
24
ויקם משם וילך לו אל גבולות צור וצידון ובבואו הביתה לא אבה כי יודע לאיש ולא יכל להסתר׃
25
כי אשה אשר רוח טמאה נכנסה בבתה הקטנה שמעה את שמעו ותבא ותפל לרגליו׃
26
והאשה יונית וארץ מולדתה כנען אשר לסוריא ותבקש ממנו לגרש אר השד מבתה׃
27
ויאמר אליה ישוע הניחו לשבע בראשונה הבנים כי לא טוב לקחת לחם הבנים ולהשליכו לצעירי הכלבים׃
28
ותען ותאמר אליו כן אדני אבל גם צעירי הכלבים יאכלו תחת השלחן מפרורי לחם הבנים׃
29
ויאמר אליה בגלל דברך זה לכי לך יצא השד מבתך׃
30
ותבא אל ביתה ותמצא את הילדה משכבת על חמטה והשד יצא ממנה׃
31
וישב ויצא מגבול צור וצידון ויבא אל ים הגליל בתוך גבול עשר הערים׃
Luc 5:15
ושמעו הולך הלוך וגדל ויקבצו עם רב לשמוע ולהרפא בידו מתחלואיהם׃
Matthieu 14:14
ויצא ישוע וירא המון עם רב ויהמו מעיו עליהם וירפא את החלשים אשר בהם׃
Psaumes 103:3
הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי׃
Psaumes 107:17-20
17
אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו׃
18
כל אכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות׃
19
ויזעקו אל יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם׃
20
ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם׃