Matthieu 4:13
ויעזב את נצרת ויבא וישב בכפר נחום אשר על שפת הים בגבול זבלון ונפתלי׃
Marc 1:21
ויבאו אל כפר נחום וימהר לבוא בשבת לבית הכנסת וילמד׃
Matthieu 10:23
ואם ירדפו אתכם בעיר אחת נוסו לעיר אחרת כי אמן אמר אני לכם לא תכלו לעבר ערי ישראל עד כי יבוא בן האדם׃
Actes 13:50-52
50
אך היהודים הסיתו את הנשים החסידות והחשובות ואת אצילי העיר ויעוררו רדיפה על פולוס ובר נבא ויגרשום מגבולם׃
51
והמה נערו עליהם את העפר מעל רגליהם וילכו לאיקניון׃
52
והתלמידים מלאו שמחה ורוח הקדש׃
Actes 14:1
ויהי באיקניון ויבאו יחדו אל בית כנסת היהודים וידברו שם עד כי האמין המון רב מן היהודים ומן היונים׃
Actes 14:2
אך היהודים אשר לא האמינו עוררו והכעיסו את נפשות הגוים על האחים׃
Actes 14:6
ויודע להם ויברחו לערי לוקוניא אל לוסטרא ודרבי וסביבותן׃
Actes 14:7
ויבשרו שם הבשורה׃
Actes 14:19-21
19
ויבאו שמה יהודים מן אנטיוכיא ומן איקניון ויסיתו את העם וירגמו את פולוס באבנים ויסחבהו חוצה לעיר בחשבם כי מת׃
20
ויסבו אתו התלמידים ויקם ויבא העירה וממחרת יצא אל דרבי הוא ובר נבא׃
21
ויבשרו את הבשורה בעיר ההיא ואחרי העמידם תלמידים הרבה שבו אל לוסטרא ואיקניון ואנטיוכיא׃
Actes 17:1-3
1
ויהי אחרי עברם באמפפוליס ובאפלוינא ויבאו אל תסלוניקי אשר שם בית כנסת היהודים׃
2
ופולוס נכנס אליהם כמשפטו ושלש שבתות דבר עמהם בדברי הכתובים׃
3
פתוח והוכח להם כי צריך היה אשר יענה המשיח ויקום מן המתים וכי זה הוא המשיח ישוע אשר אני מגיד לכם׃
Actes 17:10-3
Actes 17:11-3
Actes 17:16-3
Actes 17:17-3
Actes 18:4
וידבר בבית הכנסת בכל שבת ושבת ויוכח את היהודים ואת היונים׃
Actes 20:1
ואחרי אשר שקטה המהומה קרא פולוס לתלמידים ויברכם ויצא ללכת אל מקדוניא׃
Actes 20:2
ויעבר במדינות ההן ויזהר אתם בדברים רבים ויבא אל ארץ יון׃
Actes 20:23
אפס כי רוח הקדש מעיד בכל עיר ועיר לאמר כי מוסרות וצרות נכונו לי׃
Actes 20:24
אבל לא אחוש לאחת מהנה וגם נפשי לא יקרה בעיני למען אשלים בשמחה את מרוצתי ואת השרות אשר קבלתי מאת האדון ישוע להעיד על בשורת חסד אליהם׃