Luc 10:21
בשעה ההיא עלץ ישוע ברוח ויאמר אודך האב אדון השמים והארץ כי הסתרת את אלה מן החכמים והנבונים וגליתם לעללים הן אבי כי כן היה רצון מלפניך׃
Esaïe 55:8
כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם יהוה׃
Matthieu 20:15
הלא אוכל לעשות בשלי כרצוני האם תרע עינך על אשר טוב אנכי׃
Marc 7:26-29
26
והאשה יונית וארץ מולדתה כנען אשר לסוריא ותבקש ממנו לגרש אר השד מבתה׃
27
ויאמר אליה ישוע הניחו לשבע בראשונה הבנים כי לא טוב לקחת לחם הבנים ולהשליכו לצעירי הכלבים׃
28
ותען ותאמר אליו כן אדני אבל גם צעירי הכלבים יאכלו תחת השלחן מפרורי לחם הבנים׃
29
ויאמר אליה בגלל דברך זה לכי לך יצא השד מבתך׃
Romains 9:15
כי למשה אמר וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם׃
Romains 9:20
אמנם בן אדם מי אתה אשר תריב את האלהים היאמר יצר ליצרו למה ככה עשיתני׃
Ephésiens 1:9
והודיענו את סוד רצונו כעצתו היעוצה בו׃
Ephésiens 1:11
אשר גם לקחנו בו נחלתנו אנחנו המיעדים לה מאז במחשבת פעל הכל כעצת חפצו׃
1 Rois 17:1
ויאמר אליהו התשבי מתשבי גלעד אל אחאב חי יהוה אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי׃
1 Rois 18:1
ויהי ימים רבים ודבר יהוה היה אל אליהו בשנה השלישית לאמר לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה׃
1 Rois 18:2
וילך אליהו להראות אל אחאב והרעב חזק בשמרון׃
Jacques 5:17
אליהו אנוש אנוש היה כמנו והתפלל תפלה שלא יהיה מטר ולא היה מטר בארץ שלש שנים וששה חדשים׃