Matthieu 4:12
ויהי כשמעו כי הסגירו את יוחנן וילך לו ארץ הגליל׃
Marc 1:14
ואחרי אשר הסגר יוחנן בא ישוע הגלילה ויקרא את בשורת מלכות האלהים לאמר׃
Jean 4:43
ויהי מקץ שני הימים ויצא משם ללכת הגלילה׃
Actes 10:37
אתם ידעתם את הדבר הנעשה בכל יהודה החל מן הגליל אחרי הטבילה אשר קרא אותה יוחנן׃
Matthieu 4:23-25
23
ויסב ישוע בכל הגליל וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃
24
ויצא שמעו בכל ארץ סוריא ויביאו אליו את כל החולים המענים בכל חלים ומכאובים ואחוזי שדים ומכי ירח ונכי אברים וירפאם׃
25
וילכו אחריו המנים המנים מן הגליל ומן עשר הערים ומירושלים ויהודה ומעבר לירדן׃
Marc 1:28
ויצא שמעו מהר בכל מקמות ארץ הגליל׃